REGLAMENT ELECTORAL

REGLAMENT ELECTORAL PER ELECCIÓ DE CÀRRECS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA REIAL GERMANDAT DE JESÚS NATZARÈ DE TARRAGONA.

PREÀMBUL

Els Estatuts de la Reial Germandat de Jesús Natzarè varen esser aprovats per l’Assemblea General Extraordinària de la Germandat en sessió de data 7 de juny de 2014 i referendats per l’Arquebisbe de Tarragona Exc. Sr. Jaume Pujol Balcells amb data 18 de gener de 2017.

És en el Títol IV d’aquests Estatuts (articles 14 a 42) a on es determina el Govern de l’entitat, els òrgans que l’han de governar (Assemblea General i Junta Directiva), les competències dels mateixos i funcions de cadascun dels càrrecs que conformen aquests òrgans. L’article 20 preveu l’existència de la Junta Directiva com a màxim òrgan executiu de la Germandat, fixant-se nominalment els càrrecs que la conformen. En articles posteriors es defineixen les competències d’aquesta Junta Directiva i la dels seus càrrecs.

L’elecció i renovació de la Junta Directiva està prevista en l’article 24 d’aquests Estatuts, fixant-se l’elecció de la mateixa per l’Assemblea General de la Germandat, per períodes de quatre anys, podent ser reelegits per períodes iguals. En aquest o altres articles es fixa el procediment que ha de regular l’elecció o renovació de la Junta Directiva, no preveient-se en aquests estatuts ni com s’ha de fer la convocatòria, quin ha de ser l’òrgan de control i supervisió del procediment i proclamació de candidatures, ni tots aquells altres aspectes que són essencials en un procés d’elecció dels òrgans de govern de la Germandat que ho és per sufragi de tots els/les associats/des, en el que en un marc de transparència i llibertat asseguri el lliure accés i participació per a ser càrrec electe i elector.

Mitjançant aquest Reglament, es pretén desenvolupar l’article 24 dels vigents Estatuts, fixant-se el procediment que ha de regir l’elecció de la Junta Directiva de la Reial Germandat de Jesús Natzarè, i dotant d’un marc normatiu i estable l’elecció d’aquest òrgan de govern.

TÍTOL PRIMER DISPOSICIONS GENERALS

CAPÍTOL I

Normativa aplicable, Junta directiva, Sufragi, Terminis, Electors i Elegibles

Article 1. Normativa aplicable

El procés d’elecció de la Junta Directiva de la Reial Germandat de Jesús Natzarè es regula d’acord amb allò que disposen els articles 24, següents i concordants dels Estatuts de la Germandat, així com per aquest reglament electoral.

Article 2. Junta directiva

1. La Junta Directiva de la Reial Germandat de Jesús Natzarè està integrada pels càrrecs que regula l’article 20 dels vigents Estatuts, podent-se ampliar de conformitat amb allò que determina l’esmentat article.

2. La Junta Directiva és elegida per l’Assemblea General de la Germandat.

3. Els càrrecs tenen una durada de quatre anys i cessaran a petició pròpia o en la forma estatutària i reglamentària establerta. Els càrrecs són reelegibles no sotmetent-se la reelegibilitat dels mateixos a cap limitació temporal. Els càrrecs no són remunerats, i tenen caràcter honorífic.

Article 3. Sufragi

1. Els membres de la Junta Directiva es proveeixen mitjançant sufragi lliure, directe, igual i secret entre tots els membres de ple dret de l’assemblea general, per majoria de vots i prèvia presentació i acceptació de candidatures.

2. Es considera candidatura guanyadora la que obtingui com a mínim la majoria simple. A aquests efectes es considera guanyadora aquella candidatura que més vots vàlids obtingui.

3. Si només es presenta una única candidatura, aquesta serà elegida per aclamació per la Junta Electoral de conformitat amb allò disposat en l’article 20.4 d’aquest reglament.

Article 4. Terminis i comunicacions

1. Si no es determina el contrari en aquest reglament, quan els terminis s’assenyalen per dies s’entén que aquests són hàbils, excloent-se del còmput els dissabtes, diumenges i els declarats festius.

2. L’inici i la finalització dels terminis coincidirà amb l’horari i dies que a tal efecte fixi la Junta Electoral.

3. Sens perjudici d’allò que disposa l’article 18.3 d’aquest reglament, les comunicacions que s’adrecin a la Junta Electoral s’hauran d’efectuar per escrit al correu electrònic habilitat a tal efecte o a la seu social de la Germandat, carrer Girona, s/num. baixos, (43003) de Tarragona.

Article 5. Electors

Són electors tots aquells membres de la Germandat, majors d’edat en el dia de la votació, i que tinguin una antiguitat de més d’un any i estiguin al corrent del pagament de les quotes.

Article 6. Elegibles

1. Per a poder ser membre de la Junta Directiva de la Reial Germandat de Jesús Natzarè

cal reunir les condicions següents:

a) Ser major d’edat.

b) Estar en ple ús dels drets civils i al corrent de pagament de la quota establerta.

c) Tenir la condició de soci/sòcia de la Germandat, amb una antiguitat mínima de tres anys com associat.

d) No trobar-se sotmès a cap sanció inhabilitadora, en el moment de la convocatòria del procés electoral, dictada per l’òrgan competent.

f) Si un membre de la junta directiva o, si s’escau, de la comissió gestora, es vol presentar com a candidat a les eleccions, ha de presentar la dimissió i cessar en el càrrec abans que s’iniciï el termini de presentació de candidatures.

TÍTOL SEGONCONVOCATÒRIA D’ELECCIONS

CAPÍTOL I

CONVOCATORIA D’ELECCIONS

Article 7. Forma

1. La convocatòria per a l’elecció dels membres de la Junta Directiva de la Germandat s’ha de dur a terme mitjançant acord de la Junta Directiva, en el mes de maig de l’any en que finalitzi el seu mandat.

2. L’acord de convocatòria ha de recollir el procediment que cal seguir per a l’elecció, el calendari electoral i el nomenament de la Junta Electoral, que ha d’estar integrada per tres membres titulars i tres suplents. El nomenament dels membres de la Junta Electoral es realitza per sorteig entre els/les associats/des amb dret a vot i que acceptin formar-ne part.

Article 8. Termini

Entre el dia en què es pren l’acord de convocatòria d’eleccions i el dia de la celebració ha de transcórrer un mínim de 45 dies naturals.

Article 9. Contingut

L’acord de convocatòria ha d’explicitar el termini per a la constitució de la Junta Electoral elegida, la fixació de la data de la celebració de l’acte electoral i la seu electoral, adjuntant – s’hi el calendari electoral en els que s’hi ha d’assenyalar el període hàbil de presentació de candidatures i el seu termini d’acceptació o de rebuig per part de la Junta Electoral, indicant els possibles recursos.

Article 10. Publicitat

La publicitat de la convocatòria d’eleccions s’ha de realitzar mitjançant un escrit adreçat a cadascun dels membres de l’assemblea general i s’hi ha d’indicar la data, l’hora i les seus electorals on s’ha de dur a terme l’acte de les votacions. També cal anunciar – ho a la página web de la Germandat.

CAPÍTOL II Cens electoral

Article 11. Contingut del cens electoral

1. La Junta Electoral confeccionarà el cens electoral que estarà constituït per tots els/les associats/des majors d’edat i amb una antiguitat de més d’un any prenent com a referència la data de la convocatòria de les eleccions.

2. En el cens electoral només han de figurar el nom i cognoms de les persones amb dret a vot i el seu número d’associat.

Article 12. Publicitat, recursos i aprovació

1. El cens electoral provisional s’ha de publicar simultàniament a l’acord de convocatòria d’eleccions a la pàgina web de la Germandat i ha d’estar a disposició dels associats/des, per la seva consulta, a la seu social de la Germandat els dies i horari que a tal efecte es determinaran.

2. Les reclamacions per les omissions, rectificacions o inclusions indegudes en el cens provisional, s’han de fer per escrit, adreçades a la Junta Electoral, i dins del termini màxim de cinc dies hàbils des de la seva publicació.

3. En els tres dies hàbils posteriors a la finalització del termini de reclamacions, i una vegada resoltes les eventuals reclamacions, la Junta Electoral ha d’aprovar el cens electoral definitiu dels electors amb dret a vot, el qual no es pot modificar en la resta del procés electoral. El cens definitiu l’ha de contrastar la Junta Electoral amb la seva signatura i ha de ser publicat el mateix dia a la pàgina web de la Germandat.

CAPÍTOL III Junta Electoral

Article 13. Composició i elecció dels membres

1. La Junta Electoral ha d’estar integrada per tres membres titulars i tres suplents.

2. L’elecció dels membres de la Junta Electoral, s’ha de dur a terme a la mateixa reunió de la Junta Directiva que convoqui les eleccions i s’han d’escollir, per sorteig entre tots els membres de ple dret, tres membres titulars i tres més de suplents.

Article 14. Constitució i mandat

1. Els components de la Junta Electoral han de prendre possessió del càrrec i constituir-la formalment en el mateix dia que hagin estat nomenats per la Junta Directiva. En l’acte de constitució han de triar el president. Ha d’actuar com a secretari de la Junta Electoral, amb veu però sense vot, qui ho sigui de la Germandat.

2. La Junta electoral així constituïda ha de mantenir el seu mandat i les funcions fins a l’acabament del procés electoral.

3. El càrrec de membre de la Junta Electoral és voluntari i incompatible amb la condició de candidat o de familiar de candidat, tant per afinitat com per consanguinitat fins a tercer grau, amb l’existència de relacions laborals o contractuals amb un candidat i amb la de membre de la Junta Directiva o comissió gestora. Si es produeix aquesta incompatibilitat o concorre en l’electe alguna circumstància plenament justificativa de la impossibilitat d’exercir el càrrec, ha de ser substituït pels suplents triats.

4. Si els escollits com a titulars o suplents per formar part de la Junta Electoral es neguen a prendre possessió o a exercir el seu càrrec, de manera que no es pugui constituir aquest òrgan electoral, han de ser substituïts pels membres que designi la Junta Directiva o, si s’escau, la comissió gestora.

Article 15. Funcionament intern

1. La Junta Electoral ha de ser convocada pel seu president, ja sigui per pròpia iniciativa o a petició dels altres dos membres, tantes vegades com sigui necessari per resoldre les qüestions que li hagin estat sotmeses al seu coneixement. Es considera vàlidament constituïda amb l’assistència, com a mínim, de dos dels seus membres amb dret a vot, sempre i quan un d’ells sigui el president. La Junta Electoral pot requerir l’assistència a les reunions d’un assessor jurídic, nomenat a l’efecte per aquesta que, si s’escau, ha d’efectuar funcions d’assessorament quan sigui requerit.

2. Els acords de la Junta Electoral s’aproven mitjançant votació dels seus membres amb dret a vot i per majoria simple dels assistents. En cas d’empat, el vot del president té carácter diriment. Els acords de la Junta Electoral són immediatament executius, encara que siguin recorreguts o impugnats per les parts.

3. El secretari de la Junta Electoral ha d’estendre acta de totes les reunions i els acords que prengui la Junta Electoral, amb el vistiplau del president.

4. La Junta Electoral ha de ser dissolta una vegada hagi finalitzat el procés electoral, incloent la resolució de les eventuals reclamacions o recursos formulats i realitzades les notificacions que legalment procedeixin.

Article 16. Funcions

1. La Junta Electoral té les funcions següents:

a) Aprovar el cens electoral.

b) Conèixer i resoldre les reclamacions que es presentin.

c) L’admissió o la denegació de les candidatures i la seva proclamació.

d) Decidir sobre qualsevol incident que sorgeixi en el decurs del procés electoral que pugui

constituir una infracció o desviació de la normativa electoral que pugui afectar els principis de publicitat, igualtat d’oportunitats, llibertat, no discriminació i secret de vot, que han d’estar presents durant tot el procés electoral.

e) Nomenar la mesa electoral.

f) Publicar els resultats de les eleccions i dur a terme les comunicacions que s’estableixin

legalment.

g) I, en general, resoldre qualsevol qüestió que afecti directament la celebració d’eleccions

i els seus resultats.

2. La Junta Electoral té el deure de facilitar una còpia del cens electoral a totes les candidatures formalment proclamades que així ho sol·licitin.

Article 17. Reclamacions i recursos

Totes les reclamacions davant la Junta Electoral s’han de presentar en un termini màxim de cinc dies hàbils després que s’hagi adoptat l’acord objecte d’impugnació. La resolució de la Junta Electoral, que és executiva, s’ha de dictar en els tres dies hàbils posteriors, havent-se de publicar en la pàgina web de la Germandat i notificar-se personalment al reclamant.

CAPÍTOL IV Candidatures

Article 18. Presentació de candidatures

1. Les eleccions es duen a terme a través del sistema de candidatures tancades. Cada candidatura ha d’anar encapçalada pel candidat a president fent constar, també, la resta de membres i els càrrecs a ocupar per aquests, fent constar nom i cognoms complerts, i número de DNI. El president que encapçali la proposta de candidatura ha de fer constar, a més a més, la seva adreça de correu electrònic.

2. Cap persona pot formar part de més d’una candidatura, ja que, en el cas que fos així, s’han d’anul·lar totes les candidatures on hi figurés la mateixa persona.

3. Les candidatures han d’anar adreçades a la Junta Electoral, tancades en un sobre i s’han de presentar per escrit i mitjançant format electrònic, a la seu de la Germandat.

Article 19. Termini de presentació de candidatures

Les propostes de candidatures s’han de presentar dins del termini fixat en el calendari que a tal efecte s’hagi establert en la convocatòria per la Junta Directiva, i que en cap cas ha de ser inferior a quinze dies hàbils des de la formació de la Junta Electoral.

Article 20. Proclamació de candidatures

1. En els tres dies hàbils posteriors a la finalització del termini per presentar candidatures, la Junta Electoral ha de comprovar que en els candidats presentats hi concorren les condicions per ser elegibles i electors, i que han complert tots els tràmits establerts per a aquesta fase del procés electoral. A continuació, la Junta Electoral ha d’admetre provisionalment les candidatures que poden participar a les eleccions i ha de refusar motivadament les que no tinguin els requisits necessaris. Aquestes decisions s’han de fer constar a l’acta de la Junta Electoral, i s’han de notificar per correu electrònic als candidats que encapçalin cada candidatura. Les candidatures provisionalment admeses per la Junta Electoral han de ser publicades el mateix dia a la página web de la Germandat.

2. Contra l’admissió o inadmissió provisional de les candidatures es pot interposar reclamació davant la Junta Electoral, en un termini màxim de tres dies hàbils des de la seva publicació.

3. En els tres dies hàbils posteriors a la finalització del termini de reclamacions, la Junta Electoral ha de proclamar les candidatures que poden participar a les eleccions i ha de refusar motivadament les que no tinguin els requisits necessaris. Aquestes decisions s’han de fer constar a l’acta de la Junta Electoral, i s’han de notificar el mateix dia per correu electrònic als candidats que encapçalin cada candidatura. Les candidatures proclamades per la Junta Electoral han de ser publicades el mateix dia a la pàgina web de la Germandat.

4. Si només es presenta una única candidatura vàlida o només es declara vàlida una de les presentades no es realitzarà l’acte de votacions i la Junta Electoral proclamarà els membres de la candidatura membres de la junta directiva.

5. L’acta de proclamació de la candidatura guanyadora que emet la Junta Electoral s’ha de comunicar mitjançant certificació, en els tres dies naturals següents, a les candidatures presentades i a la Junta Directiva cessant. Un cop efectuada aquesta comunicació, en la primera reunió que celebri la Junta Directiva proclamada, prendrà possessió dels respectius càrrecs, que signaran, juntament amb els cessants, l’acta de la sessió.

6. Si no es presenta cap candidatura o no és vàlida cap de les presentades, la Junta Electoral i, si s’escau, els membres de la Junta Directiva que no hagin cessat, han de constituir una comissió gestora, amb l’únic objectiu d’administrar la Germandat i convocar i celebrar noves eleccions en un termini màxim de tres mesos.

TÍTOL III – ELECCIONS

CAPÍTOL I

Seu electoral

Article 21. Seu electoral

L’acte de les votacions s’ha de dur a terme a l’església de Sant Miquel del Pla de Tarragona, en la data que a tal efecte fixi la Junta Electoral.

Article 22. Procediment

1. La realització de les eleccions s’ha de fixar en el calendari electoral per a una data posterior a la proclamació de candidatures i, dins d’aquest període, els candidats poden fer els actes de promoció o propaganda de la seva candidatura que creguin convenients. La Junta Electoral té competència per resoldre totes les sol·licituds i reclamacions que puguin presentar-se durant la campanya electoral o per adoptar les mesures que consideri necessàries per mantenir la igualtat d’oportunitats dels candidats o per impedir situacions abusives o incorrectes.

2. La Junta Electoral ha de nomenar una mesa electoral el mateix dia de la proclamació de les candidatures. La mesa electoral ha d’estar composta per tres membres de ple dret de l’assemblea general.

3. El càrrec de membre de la mesa electoral és voluntari i els hi és d’aplicació el mateix règim d’incompatibilitats que als membres de la Junta Electoral.

4. La mesa electoral s’ha de constituir a l’església de Sant Miquel del Pla, amb una hora d’antelació a la prevista per al començament de l’acte de les votacions. Els membres de la mesa han d’elegir, en l’acte de constitució, el seu president i secretari.

5. La mesa electoral té les funcions següents:

a) Presidir i controlar l’acte de les votacions per tal de facilitar l’exercici del dret a vot i

vetllar per la màxima puresa del procés

b) Controlar la identificació dels electors i la comprovació de la seva condició.

c) Controlar l’emissió de vot, tant el directe com el delegat, i el dipòsit de les paperetes a la urna.

d) Efectuar l’escrutini i el recompte dels vots.

e) Resoldre de forma immediata totes les incidències que sorgeixin en l’acte de la votació.

f) Redactar la corresponent acta del procés de la votació, en què es consignarà el

nombre d’electors, vots vàlids emesos, vots nuls, els resultats de la votació, les incidències o reclamacions que, eventualment, es produeixin, els acords adoptats per la mesa, i les manifestacions que, si s’escau, formulin els candidats.

g) Publicar els resultats de les eleccions.

6. Els acords que adopti la mesa electoral s’han de notificar a la Junta Electoral, immediatament després de la seva adopció pel mitjà que deixi constància de la seva recepció, la qual ha de resoldre les reclamacions formulades. Els seus acords són immediatament executius, sense que s’interrompi ni es pugui suspendre per aquesta causa l’acte de les votacions i sens perjudici dels recursos que es puguin interposar contra les seves decisions.

Article 23. Acreditació de l’elector

1. Els diferents electors s’han d’acreditar a la mesa presentant el seu DNI, passaport, permís de conduir amb fotografia, o targeta de residència en cas de ser estranger. El secretari de la mesa electoral ha de verificar cada vegada el cens d’electors, i ha de senyalar els que ja hagin votat, sens perjudici de que també ho facin altres membres de la mesa.

2. S’admetrà el vot delegat. Aquest, per a ser vàlid ha de reunir els següent requisits:

a) La delegació haurà de donar-se per escrit en el model que a tal fi estableixi la Junta electoral.

b) Haurà d’anar convenientment signada i acompanyada de fotocòpia del DNI del delegant.

Article 24. Urna, sobres i paperetes

1. L’urna ha de ser transparent i tancada.

2. Els sobres i paperetes s’han d’ajustar al model oficial dissenyat per la Junta Electoral i en elles s’ha de constatar la relació de les persones que integren cadascuna de les candidatures proclamades, encapçalades per la persona que opta al càrrec de president.

3. A la seu electoral, i en un lloc reservat a l’efecte, s’ha de posar a disposició dels electors, sobres i igual nombre de paperetes de cada candidatura.

Article 25. Obertura i tancament de la votació

1. L’inici previst per al començament de l’acte de les votacions serà fixada per la Junta Electoral en el calendari que a tal efecte confeccioni, havent-se de notificar mitjançant correu electrònic a tots els associats i penjar-se en la pàgina web de la Germandat

2. Arribada l’hora en la què hagi de finalitzar la votació, fixada prèviament per la Junta Electoral en el calendari electoral o un cop tots els electors hagin exercit el seu dret a vot,
el president de la mesa electoral ha de donar compte d’aquesta circumstància als presents en veu alta. Si encara restessin electors presents sense votar aquests han de poder formalitzar el seu vot.

2. A continuació, han de votar els membres de la mesa electoral amb dret a vot.

Article 26. Recompte

1. Finalitzades les actuacions assenyalades a l’article anterior, el president de la mesa ha de declarar tancada la votació i cal iniciar el recompte.

2. L’escrutini serà de caràcter públic. Un membre de la mesa electoral ha d’extreure un a un els sobres de l’urna, obrint-los, llegint en veu alta el nom de la persona que encapçala la llista i exhibint cada papereta als altres membres de la mesa.

3. Són nuls:

a) Els vots emesos en paperetes no oficials.

b) Els vots emesos en sobres que continguin més d’una papereta, llevat que les introduïdes siguin idèntiques. En aquest cas només serà comptabilitzada una com a vàlida.

c) Els vots emesos amb ratllades i/o esmenes.

4. Es considera vot en blanc, aquell que el sobre no contingui cap papereta.

5. Fet el recompte de vots, el president ha d’anunciar en veu alta el resultat final, especificant el nombre de votants, el de paperetes escrutades, el de paperetes vàlides, el de vots en blanc, el de paperetes nul·les, el de vots aconseguits per cada candidatura i la candidatura que resulti guanyadora.

6. Les paperetes extretes de l’urna han de ser destruïdes en presència dels assistents, amb excepció d’aquelles a les que s’hagués negat validesa o que haguessin estat objecte d’alguna reclamació, les quals cal unir-se a l’acta del procés de la votació després d’ésser rubricades pels membres de la mesa electoral.

7. Les actes del procés de la votació han de ser signades per tots els membres integrants de la mesa electoral corresponent, i han de ser notificades a la Junta Electoral un cop finalitzat l’acte.

Article 27. Proclamació, notificació i presa de possessió

1. La Junta Electoral ha de fer el còmput dels resultats mitjançant les corresponents actes

del procés de la votació.

2. Es considera guanyadora la candidatura que obtingui la majoria de vots vàlids.

3. Si hi ha empat entre les candidatures que obtinguin més vots, caldrà fer una segona votació, i en cas de persistir l’empat, serà escollida la candidatura que tingui el President més antic com a menbre de la Germandat.

4. L’acta de proclamació de la candidatura guanyadora l’ha de comunicar la Junta Electoral, mitjançant certificació, dins els tres dies següents, a les candidatures que van concórrer a l’elecció, i es penjarà a la pàgina web de la Germandat.

5. Proclamada la candidatura guanyadora, aquesta en el termini màxim d’un mes celebrarà la primera reunió de Junta Directiva, a la qual assistiran els membres de la Junta Directiva cessant, prenent possessió dels seus respectius càrrecs els membres elegits, que signaran, juntament amb els cessants, l’acta de la sessió.

DISPOSICIONS FINALS

I.- El present reglament electoral entrarà en vigor una vegada hagi estat aprovat per l’Assemblea general de la Reial Germandat de Jesús Natzarè.

II.- Una vegada aprovat el text definitiu, s’haurà de publicar a la pàgina web de la Germandat.

Tarragona, març de 2020

Aquest reglament ha estat aprovat per l’Assemblea General Ordinaria del dia 13 de desembre de 2020.