ESTATUTS DE LA RGJN

ESTATUTS DE LA REIAL GERMANDAT DE JESÚS NATZARÈ

Títol I.- NATURALESA I DOMICILI

Article 1.- Naturalesa

La Reial Germandat de Jesús Natzarè, fundada l’any 1903 a la ciutat de Tarragona, és una associació privada de fidels amb personalitat jurídica pròpia, constituïda a la diòcesi de Tarragona, a l’empara del que estableix el codi de dret canònic.

La Germandat es regirà pels presents estatuts i per les disposicions del dret canònic vigent que li siguin d’aplicació.

Article 2.- Domicili social

El domicili social de la Reial Germandat de Jesús Natzarè està situat a l’immoble de la seva propietat, ubicat als baixos de l’anomenada Casa Salas del carrer Girona, s/n, cantonada amb la Rambla Nova, de la ciutat de Tarragona.

L’Assemblea General podrà determinar el canvi de domicili dins el territori de la diòcesi, el qual es comunicarà a l’ordinari del lloc.

Títol II.- FINALITATS

Article 3.- Finalitats

La Germandat té les finalitats següents:

Retre culte a la santa imatge del seu titular, Jesús Natzarè; celebrar i organitzar els actes religiosos, socials i culturals que li són propis; així com assistir a la Processó del Sant Enterrament, que anyalment organitza la Reial i Venerable Congregació de la Puríssima Sang de N. S. Jesucrist i als altres actes de la Setmana Santa tarragonina que estimi convenient.

Títol III.- MEMBRES DE L’ENTITAT

Article 4.- Els socis

Podran ser socis de la Reial Germandat de Jesús Natzarè aquelles persones que reuneixin les condicions exigides pel dret comú i que acceptin els estatuts i l’esperit de l’entitat.

Per poder ser soci de l’entitat s’haurà de sol·licitar per escrit a la Junta Directiva, fent constar les dades personals del sol·licitant i en cas de ser aquest menor d’edat, serà preceptiva l’autorització del pare, mare o tutor.

Un cop rebuda la sol·licitud, la Junta Directiva, en la seva primera reunió, acordarà la procedència o improcedència de l’admissió com a soci del sol·licitant.

En cas que la Junta decidís la improcedència, no vindrà obligada a manifestar els motius a l’interessat.

Article 5.- Classes de socis

Els admesos com a socis per la Junta Directiva es denominen aspirants, si són menors de setze anys; i socis de número, un cop complerta aquesta edat. 

Les associades, ja siguin aspirants o sòcies de número, s’anomenen Maries del Calvari i integren la secció creada amb aquest nom.

Article 6.- Drets i obligacions

Tots els membres de la Germandat majors d’edat tenen els mateixos drets i obligacions.

A) Corresponen als anteriors els drets: 

-Participar amb veu i vot a les Assemblees Generals.

-Tenir vot actiu i passiu per als càrrecs directius.

-Participar activament en les activitats de la Germandat a fi d’aconseguir les finalitats estatutàries de la mateixa, procurant assistir a tots els actes religiosos, socials i culturals en què participi l’entitat.

B) I les obligacions següents:

-Acceptar les disposicions dels estatuts i les decisions vàlides de les Assemblees Generals i de la Junta Directiva.

-Contribuir amb el pagament de la quota que s’estableixi.

Article 7.- Assistència als actes de la Setmana Santa i vestimenta

El soci concorrerà als actes religiosos de la Setmana Santa vestint la indumentària que li correspongui com a membre de l’entitat i lluint el distintiu de la Reial Germandat de Jesús Natzarè.

La vestimenta pròpia dels membres de la Germandat és la següent: vesta negra amb cua, pitet de vellut del mateix color, sobre el qual es llueix l’escut-medalla de l’entitat amb cordó vermell, cinyell de nusos del mateix color, calçat i guants negres, així com cucurulla d’aquest color (optativa) .

Les Maries del Calvari porten la mateixa indumentària, llevat del pitet i cucurulla (optativa), que són de color or vell. 

Els aspirants utilitzen guants de color blanc i no poden dur cucurulla.

Els membres de la Junta Directiva, així com els expresidents de la Germandat durant la vestimenta descrita, en cada cas, però lluïran l’escut medalla de l’entitat amb cordó de color or vell.

Article 8.- Pagament de la quota

És obligació ineludible de tot associat la puntual satisfacció de la quota que periòdicament s’estableixi.

El pagament de la quota s’efectuarà mitjançant domiciliació bancària.

Es perd la condició de soci de la Reial Germandat de Jesús Natzarè per l’impagament de dues quotes, essent suficient per donar de baixa l’associat morós l’acord de la Junta Directiva.

Article 9.- Baixa del soci

Els membres de la Germandat causaran baixa per les causes següents:

1) Per decisió pròpia.

2) Per impagament conforme a l’artícle 8.

3) Per incompliment reiterat i injustificat de les seves obligacions i de les disposicions contingudes en els estatuts.

4) Per les causes establertes en el dret canònic vigent.

5) Per defunció.

En els casos establerts en els apartats 3) i 4), la Junta Directiva adoptarà l’acord de donar de baixa el soci, prèvia incoació d’un expedient en què serà escoltat l’interessat. Aquest acord haurà de ser ratificat per l’Assemblea General, únic òrgan competent al respecte.  

Article 10.- La secció de Maries del Calvari

Les associades de la Germandat integren la denominada secció de Maries del Calvari. El funcionament i les activitats d’aquesta secció estaran contemplats en aquests estatuts i en un reglament de règim intern, elaborat per una representació de la secció i aprovat per la Junta Directiva de la Germandat, del qual es donarà compte a l’Assemblea General. La secció tindrà una Junta Directiva, elegida entre els membres de la mateixa i aprovada per la Junta de govern de la Germandat. 

La presidenta de la secció tindrà la condició de vocal no electiva de la Junta Directiva de la Reial Germandat de Jesús Natzarè.

Article 11.- La secció d’aspirants

Formen aquesta secció els membres de la Germandat menors de setze anys d’edat. El funcionament i les activitats d’aquesta secció s’ajustaran a allò que es disposa en els presents estatuts i la seva representació i direcció anirà a càrrec d’un membre de la Junta Directiva de la Germandat, anomenat vocal d’aspirants.

Article 12.- Creació d’altres seccions

Dins la Germandat podran crear-se totes aquelles seccions que tinguin per objecte fomentar els actes de pietat popular, donar major lluïment a les festivitats de Setmana Santa que se celebren a la ciutat de Tarragona, així com facilitar el major i millor govern de l’entitat.

Article 13.- El Montepio de Previsió Social de la Reial Germandat de Jesús Natzarè

Aquesta entitat, fundada l’any 1903, es va dissoldre per acord de l’assamblea general del Montepio de data 13 de juny del 2008. Per tant no hi haurà cap membre en representació d’aquesta entitat que tingui la condició de vocal de la Junta Directiva de la Reial Germandat de Jesús Natzarè.

Títol IV.- GOVERN DE L’ENTITAT

Article 14.- Assemblea General

L’Assemblea General és l’òrgan suprem de govern de l’entitat. Està integrada per tots els  seus membres.

Article 15.- Competències de l’Assemblea

L’Assemblea General, presidida pel president de la Germandat, té especialment les competències següents:

 1. Aprovar la memòria anual de les activitats de l’entitat.
 2. Aprovar l’estat de comptes de l’exercici econòmic i el pressupost ordinari i extraordinari.
 3. Elegir el president de l’entitat i els membres de la seva Junta Directiva.
 4. Acordar el canvi de domicili social de la Germandat.
 5. Fixar l’import de les quotes ordinàries i extraordinàries que han de satisfer els socis de l’entitat.
 6. Adoptar l’acord de donar de baixa d’un membre de la Germandat conforme a l’artícle 9 d’aquests estatuts
 7. Interpretar les disposicions d’aquests estatuts.
 8. Acordar les modificacions dels estatuts, les quals hauran d’ésser aprovades per l’ordinari del lloc.
 9. Adoptar l’acord de dissolució de l’entitat, que haurà d’aprovar l’ordinari del lloc.
 10. Decidir sobre qualsevol altra qüestió que, per la seva especial transcendència, li sotmeti la Junta Directiva o afecti de forma important el govern i funcionament de la Germandat.

Article 16.- Convocatòria de l’Assemblea

L’Assemblea General se celebrarà almenys una vegada a l’any, amb caràcter ordinari, i quedarà vàlidament constituïda, en primera convocatòria, quan hi assisteixi la majoria absoluta dels associats, presents o degudament representats i, en segona convocatòria, sigui quin sigui el nombre de socis assistents. Entre la celebració de l’Assemblea General en primera i segona convocatòries ha de transcórrer mitja hora.

L’ordre del dia de l’Assemblea serà fixat per la Junta Directiva i la seva celebració serà comunicada individualment a cada associat, amb una antelació mínima de quinze dies, amb notificació de la data, hora, lloc de la reunió i expressió dels punts de què consti l’ordre del dia, el primer dels quals serà la lectura i aprovació, si procedeix, de l’acta de la darrera Assemblea General. 

Article 17.- Representació en l’Assemblea General i propostes presentades a aquesta

Cada associat podrà portar fins a un màxim de cinc representacions, les quals hauran d’ésser necessàriament atorgades per escrit i autoritzades amb la signatura del soci representat, amb expressió de les seves dades personals, així com a través de fotocòpia del document oficial que l’identifiqui. Aquestes representacións hauran de ser entregades a la secretaria de l’assemblea a l’inici de la mateixa, per tal que es pugui verificar el cens de la germandat.

Les proposicions que es desitgin sotmetre a l’Assemblea General hauran de ser presentades per escrit a la Junta Directiva, amb una antelació mínima de cinc dies hàbils a la celebració de l’Assemblea i avalades per un nombre no inferior a deu socis.

Article 18.- Drets del socis en l’Assemblea

Els socis de número majors d’edat tenen dret a veu i vot en l’Assemblea, llevat d’aquells que tinguin una antiguitat de menys d’un any com a associat, els qual només tenen dret a veu. 

Els socis aspirants i els socis de número que no hagin complert la majoria d’edat no tenen dret a veu ni a vot.

En el darrer punt de l’ordre del dia, els associats disposaran d’un torn obert de paraula.

Article 19.- Assemblea General Extraordinària

L’Assemblea General Extraordinària es convocarà quan el president o la Junta Directiva ho considerin convenient per al bé de la Germandat, o quan ho demani una cinquena part dels membres de l’entitat amb dret a veu i vot, fixant-se l’ordre del dia de l’Assemblea.

En l’Assemblea General Extraordinària no es podran tractar més assumptes que els que figuren en la convocatòria, excepció feta que es tracti de cobrir alguna vacant de la Junta Directiva.

Article 20.- Junta Directiva

La Junta Directiva és l’òrgan executiu de la Reial Germandat de Jesús Natzarè i estarà integrada pels càrrecs següents: president, vicepresident, secretari general, vicesecretari, tresorer, vicetresorer, vocal general d’assumptes econòmics i patrimonials, vocal d’activitats, vocal d’aspirants, vocal de portants, vocal primer, vocal segon, vocal tercer, vocal quart, vocal cinquè, vocal sisè, i vocal representant de la secció de Maries del Calvari.

Es podran crear altres càrrecs directius quan s’estimi convenient pel millor govern i funcionament de l’entitat, i aquests comportaran sempre responsabilitat sobre una concreta parcel·la de gestió.

Tots els càrrecs que integren la Junta Directiva són honorífics, gratuïts i obligatoris.

Article 21.- Drets i obligacions dels membres de la Junta Directiva

Tots els càrrecs de la Junta Directiva tenen dret a veu i a vot en les reunions que aquesta celebri.

En les celebracions religioses de Setmana Santa, tots els membres de la Junta Directiva hauran de lluir, a títol de distinció honorífica, el cordó de l’escut-medalla de la Germandat de color or vell. Igual prerrogativa es concedeix a tots els expresidents de l’entitat que no tinguin la condició de membres de la Junta.

L’assistència a totes les reunions que celebra la Junta Directiva esdevé obligatòria per a tots els càrrecs que la integren, podent ser excusada per causa justificada.

Els membres de la Junta tenen el deure de guardar secret de les deliberacions i acords que es prenguin en el seu si.

Article 22.- Competències de la Junta Directiva

 1. Executar els acords vàlids de les Assemblees Generals que no s’encarreguin a una comissió especial o a una persona determinada.
 2. Preparar el pla anual d’activitats que ha de dur a terme la Germandat.
 3. Aprovar l’estat de comptes de l’exercici econòmic i el pressupost ordinari i extraordinari, abans de ser presentats a l’Assemblea General.
 4. Fixar l’ordre del dia de les Assemblees Generals.
 5. Admetre els nous membres de la Germandat i proposar, quan procedeixi, a l’Assemblea General l’expulsió d’un soci.
 6. Donar compliment a totes les previsions contingudes en els presents estatuts i a les altres disposicions legals i reglamentàries que siguin d’aplicació.
 7. Atorgar poders notarials i delegar les facultats necessàries per legitimar actuacions respecte de tercers i atorgar poders a advocats i procuradors dels tribunals per defensar i representar l’entitat en assumptes judicials.

Article 23.- Reunions de la Junta

La Junta Directiva es reunirà normalment un cop al mes, en sessió ordinària, podent reunir-se, en sessió extraordinària, sempre que sigui convocada pel president o ho demani un terç dels seus membres. 

La forma de convocar i celebrar les reunions serà establerta per la pròpia Junta Directiva.

Article 24.- Elecció i renovació de càrrecs directius

Els càrrecs que integren la Junta Directiva seran elegits per un període de quatre anys, i podran ser reelegits per períodes iguals. L’únic òrgan competent per a la renovació de càrrecs és l’Assemblea General.

Per poder ser elegit membre de la Junta Directiva s’ha de ser major d’edat i tenir la condició de soci de número o Maria del Calvari, amb una antiguitat mínima de tres anys com a associat.

En cas de produir-se empat en la votació que es dugués a terme per l’elecció de membres de la Junta, serà escollida la persona de major antiguitat com a associat.

Article 25.- Presa de possessió dels càrrecs i cobertura de vacants extraordinàries

En la primera reunió que celebri la Junta Directiva, un cop haver tingut lloc l’Assemblea General, prendran possessió dels seus respectius càrrecs els membres elegits, signant, juntament amb els cessants, l’acta de la sessió.

La Junta Directiva proveirà les vacants extraordinàries que es produeixin durant un any dels càrrecs elegits per l’Assemblea General, nomenant a tal efecte el soci que consideri més convenient i reuneixi les condicions necessàries per desenvolupar el seu càrrec, fins a la celebració de l’Assemblea General següent.

Si el càrrec vacant fos el de president, es convocarà l’Assemblea General, amb caràcter extraordinari, dins el mes següent a la data en què es produeixi la vacant, per tal que pugui ser coberta.

Article 26.- President

El president de la Germandat té la representació legal d’aquesta, i li corresponen les funcions següents:

 1. Presidir i dirigir les Assemblees Generals i les reunions de la Junta Directiva.
 2. Ordenar la convocatòria de les reunions dels òrgans de govern.
 3. Dirigir les votacions, resoldre-les en cas d’empat de vots i aixecar les sessions.
 4. Comunicar a l’ordinari del lloc els membres elegits per formar part de la Junta Directiva, el canvi de domicili social de la Germandat, les modificacions dels estatuts i l’extinció de l’entitat, als efectes corresponents.
 5. Autoritzar, amb el seu vistiplau, les actes de les sessions que se celebrin i els documents i certificacions que expedeixi el secretari general.
 6. Donar possessió a les persones que resultin elegides per ocupar càrrecs directius o de responsabilitat.

Article 27.- Vicepresident

Corresponen al vicepresident tots els deures i atribucions del president, quan el substitueixi per absència, malaltia o en ús de llicència.

Article 28.- Secretari general

El secretari general de la Germandat, que ho serà també de la Junta Directiva, té les funcions següents:

 1. Cursar, per ordre del president, les convocatòries de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
 2. Aixecar acta de les reunions dels òrgans de govern de la Germandat, en la qual figurin els temes tractats i els acords adoptats.
 3. Procurar que les persones encarregades de dur a terme els acords presos els realitzin.
 4. Portar la correspondència, així com un registre d’associats i un llibre d’actes.
 5. Certificar documents de l’entitat, amb el vistiplau del president.
 6. Tenir cura de l’arxiu de la Germandat.
 7. Redactar anyalment la memòria de l’entitat, que serà sotmesa a l’aprovació de l’Assemblea General, en la qual farà constar els fets més rellevants ocorreguts, les activitats dutes a terme i els acords adoptats més significatius.

Article 29.- Vicesecretari

Corresponen al vicesecretari tots els deures i atribucions del secretari general, quan el substitueixi per absència, malaltia o en ús de llicència.

Article 30.- Tresorer

Corresponen al tresorer les funcions següents:

 1. Custodiar els fons de la Germandat, d’acord amb allò que decideixin l’Assemblea General i la Junta Directiva, segons les previsions del dret comú.
 2. Portar, amb les formalitats degudes, els llibres de comptabilitat i els justificants corresponents.
 3. Preparar l’estat de comptes de l’exercici econòmic i el pressupost ordinari i extraordinari anual de l’entitat, els quals sotmetrà, prèvia conformitat de la Junta Directiva, a l’aprovació de l’Assemblea General.
 4. Signar, juntament amb el president, tots els documents que siguin necessaris per dur a terme els cobraments i pagaments que afectin el fons monetari de la Germandat.
 5. Gestionar la recaptació dels recursos econòmics de l’entitat, proposant a la Junta Directiva les actuacions que siguin més adients a aquesta finalitat.

Article 31.- Vicetresorer

Corresponen al vicetresorer tots els deures i atribucions del tresorer, quan el substitueixi per absència, malaltia o en ús de llicència.

Article 32.- Vocals generals

Existeixen dos vocals generals: el vocal general d’assumptes econòmics i patrimonials i el vocal general d’activitats.

La missió dels vocals generals consisteix a coordinar la gestió dels vocals responsables d’una concreta parcel·la d’activitat.

Correspon al vocal general d’assumptes econòmics i pressupostaris la coordinació de les vocalies primera, segona i tercera; i al vocal general d’activitats, la de les vocalies quarta, cinquena i sisena.

Article 33.- Vocal d’aspirants

Correspon al vocal d’aspirants la representació de la secció d’aspirants de la Germandat, havent de fomentar la participació dels seus integrants en les activitats de l’entitat que li siguin adients i procurant la potenciació de la secció, veritable futur de la Germandat.

És missió específica del vocal d’aspirants responsabilitzar-se de l’activitat relativa al Cor d’Aspirants de la Reial Germandat de Jesús Natzarè.

Article 34.- Vocal primer

Tindrà al seu càrrec tot el referent a l’estat i conservació del patrimoni valuós de la Germandat, com són els seus passos, les imatges, l’estatge social, els estendards, les indumentàries i altres útils destinats al lluïment de l’entitat en les celebracions de la Setmana Santa.

Article 35.- Vocal segon

Són competències d’aquest vocal totes les qüestions que afectin el manteniment del material disponible per als actes de Setmana Santa, en especial, de les atxes utilitzades en els actes religiosos, havent de cuidar que s’efectuïn els treballs de conservació que siguin necessaris. 

Article 36.- Vocal tercer

Correspon a aquest vocal la representació de tots els portants de la Germandat, els quals formen tres grups: portants del Sant Crist, del pas Jesús Natzarè  i dels altres passos que posseeixi l’entitat.

Són de la seva responsabilitat la constitució, control i direcció d’aquests grups de portants i l’organització de les seves activitats, per la qual cosa designarà un responsable per a cadascun d’ells.

Article 37.- Vocal quart

Aquest vocal té cura de l’organització de l’aspecte popular i costumista de les festivitats de Setmana Santa, pel que respecta a la Germandat, encarregant-se especialment de l’activitat de la Banda de Cornetes i Timbals que posseeix l’entitat i d’altres agrupacions musicals que en un futur poguessin establir-se.

Article 38.- Vocal cinquè

És responsable aquest vocal de totes les publicacions ordinàries i extraordinàries que editi o posi en circulació la Germandat.

Article 39.- Vocal sisè

S’encomana a aquest vocal l’organització de tots aquells actes socials que la Germandat consideri convenient realitzar, amb la finalitat d’afavorir la convivència i la relació entre els seus associats.

Article 40.- Funcions de les vocalies

Les atribucions desenvolupades per cadascun dels vocals són considerades en sentit ampli i no restrictiu, en l’esperit de bona entesa i màxima col·laboració que ha de presidir tota l’actuació de la Junta Directiva, encaminada a procurar sempre el bé general de la Germandat.

Article 41.- Comissions

Els membres de la Junta Directiva podran formar una comissió o grup de treball, integrat per persones que desitgin col·laborar en una determinada activitat que realitzi la Germandat.

La Junta Directiva podrà convocar a les seves reunions, sempre que ho consideri convenient, els membres d’una comissió, fent la convocatòria a través del directiu responsable.

Article 42.- Consiliari

L’entitat comptarà amb un consiliari, nomenat per l’ordinari diocesà a proposta de la Junta Directiva. 

El consiliari assistirà a les Assemblees Generals i a les reunions de la Junta Directiva i les seves funcions són, fonamentalment, l’animació espiritual dels membres de la Germandat, contribuir que aquesta mantingui sempre la seva naturalesa i finalitats eclesials i fomentar la seva participació en els plans pastorals diocesans, d’acord amb els objectius de l’entitat.

Títol V.- REUNIONS I ACORDS DE L’ENTITAT

Article 43.- Reunions

La convocatòria i la vàlida constitució de l’Assemblea General es duran a terme d’acord amb allò que preveuen els articles 16 i 17 d’aquests estatuts.

Les reunions de la Junta Directiva es convocaran segons l’establert a l’article 24, i quedarà vàlidament constituïda, en primera convocatòria, quan hi assisteixi la majoria absoluta dels seus membres i en segona convocatòria, qualsevol que sigui el nombre d’assistents. Entre la primera i la segona convocatòria ha de transcórrer mitja hora.

Article 44.- Acords

Per prendre acords vàlids es requereix la majoria absoluta de vots presents o degudament representats. El president podrà resoldre l’empat amb el seu vot.

Per a la modificació dels estatuts i per a l’extinció de la Germandat, l’Assemblea General haurà de prendre l’acord en un únic escrutini vàlid i amb la majoria qualificada dels dos terços de vots.

Per a l’elecció o renovació de càrrecs directius és necessària la majoria absoluta dels vots presents o degudament representats. En cas de produir-se dos escrutinis ineficaços, es farà la votació sobre els dos candidats que hagin obtingut major nombre de vots. Un cop fet el tercer escrutini, si persisteix l’empat, quedarà elegida la persona de més edat.

Títol VI.- FACULTATS DE L’AUTORITAT ECLESIÀSTICA

Article 45.- Facultats del bisbe diocesà

Corresponen al bisbe diocesà les facultats següents:

 1. El dret de visita i d’inspecció de totes les activitats de la Germandat.
 2. El nomenament del consiliari de la Germandat i la confirmació del president.
 3. Exigir en qualsevol moment rendició detallada dels comptes de l’entitat.
 4. L’aprovació de les modificacions dels estatuts.
 5. La dissolució de la Germandat, d’acord amb el dret canònic.
 6. Concedir la llicència necessària per a l’alienació de béns de la Germandat, d’acord amb el dret canònic vigent.
 7. Les altres facultats que el dret canònic vigent li atribueixi.

Títol VII.- PATRIMONI I ADMINISTRACIÓ DE BÉNS

Article 46.- Patrimoni de la Reial Germandat de Jesús Natzarè

Constitueix el patrimoni de la Germandat:

 1. El seu nom i prestigi adquirit des de la seva fundació i mantingut constantment, així com la documentació que ho acredita.
 2. El dret de propietat sobre el bé immoble que integra el domicili social de l’entitat, situat als baixos del carrer Girona, s/n, de Tarragona.
 3. Els passos o misteris que concorren als actes de la Setmana Santa i tots els objectes de les diferents seccions de la Germandat utilitzats en aquests i els que successivament es puguin adquirir.
 4. La imatge del Sant Crist dipositada a l’església de la parròquia de Sant Francesc de la ciutat de Tarragona.
 5. La totalitat del mobiliari, útils i fons documental que existeix a l’estatge social de la Germandat.
 6. Els recursos econòmics procedents de les quotes que es recaptin, de les subvencions, ajuts, donatius i dels ingressos que per qualsevol altre concepte s’obtinguin.
 7. Qualssevol altres béns i drets patrimonials que tingui o pugui adquirir l’entitat. 

Article 47.- Administració dels béns

La Germandat podrà adquirir, retenir, vendre, gravar, hipotecar, permutar i administrar béns temporals, d’acord amb els estatuts i el dret canònic vigent.

Podrà també adquirir béns temporals mitjançant donacions, herències o llegats que siguin acceptats per la Junta Directiva.

L’entitat podrà utilitzar la col·laboració de consellers o assessors que ajudin l’administració dels seus béns, designats per la Junta Directiva pel període que aquesta determini.

Títol VIII.- DISSOLUCIÓ DE LA GERMANDAT

Article 48.- Dissolució

La Reial Germandat de Jesús Natzarè no podrà ésser dissolta, si no és per acord de l’Assemblea General extraordinària, expressament convocada a l’efecte amb aquest sol objecte. Només podrà acordar-se la dissolució per decisió adoptada en un únic escrutini vàlid, amb la majoria dels dos terços dels vots.

També podrà ser dissolta la Germandat per resolució del bisbe diocesà, si l’activitat de l’entitat constitueix un greu dany per a la doctrina o la disciplina eclesiàstiques o causa escàndol als fidels, tal com estableix el dret canònic.

Art. 49.- Comissió liquidadora

Un cop acordada la dissolució, la Junta Directiva es convertirà en comissió liquidadora, quedant facultada per fer les despeses necessàries, donant compliment als acords adoptats per l’Assemblea General consegüents a la decisió de dissolució.  

Article 50.- Destí dels béns

En cas de dissolució, els objectes pietosos propietat de la Germandat passaran a la custòdia de l’autoritat diocesana, per si en el futur tornés a néixer la Germandat.

Els fons sobrants, un cop practicada la liquidació, seran lliurats a institucions eclesials que es proposin fins similars als que figuren en aquests estatuts i d’acord amb el que determini l’Assemblea General.

Títol IX.- MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS

Article 51.- Acord de modificació dels estatuts

La modificació dels estatuts haurà d’ésser aprovada per l’Assemblea General, convocada amb caràcter extraordinari amb aquest sol objecte, en un únic escrutini vàlid, amb la majoria dels dos terços de vots. 

Les modificacions, un cop acordades per l’Assemblea, necessiten, per a la seva entrada en vigor, l’aprovació de l’ordinari del lloc.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Queden expressament derogats tots aquells altres estatuts aprovats per l’Assemblea General, reglaments i normes d’ordre intern que fins ara es poguessin considerar vigents en tot allò que s’oposin a aquests estatuts.

Aquests estatuts han estat aprovats per l’Assemblea General Extraordinària el dia 7 de juny de 2014.